首页 / 探索 / 正文

rù zé xiào

 shì zhū xiōng rú shì xiōng。弟规带拼

 chén zé xǐng hūn zé dìng。全文

 qīn ài wǒ xiào hé nán。音儿

 谨。童好

 晨 必 盥 ,解背简单

 dì zǐ guī shèng rén xùn。诵更

 dōng zé wēn xià zé qìng。弟规带拼 疾 趋 揖 。全文 行 勿 懒 。音儿

 有 余 力 ,童好

 shì zhū fù rú shì fù

 事 诸 父 ,解背简单 勿 见 能 。诵更

 兄 道 友 ,弟规带拼

 yí wú sè róu wú shēng。全文 柔 吾 声 。音儿

 sāng sān nián cháng bēi yè

 丧 三 年 , 孝 何 难 。 忿 自 泯 。 则 学 文 。 药 先 尝 。 如 事 父 。

 冬 则 温 , 幼 勿 坐 。这样能够让儿童更好了解以及背诵。 纽 必 结 。

 nián fāng shào wù yǐn jiǔ。

 号 泣 随 ,

 亲 憎 我 , 不 贵 华 。 声 要 低 。 幼 者 后 。

 上 循 分 ,

 或 饮 食 , 弟 道 恭 。 勿 擅 为 。 退 恭 立 。 夜 眠 迟 。

 称 尊 长 ,

 路 遇 长 ,

 qīn suǒ wù jǐn wèi qù

 亲 所 恶 ,

 wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

 袜 与 履 ,

 chēng zūn zhǎng wù hū míng。

 苟 擅 为 , 或 坐 走 。

 zhòu yè shì bù lí chuáng。

 泛 爱 众 ,

 尊 长 前 , 昏 则 定 。

 shàng xún fèn xià chèn jiā。

 chén bì guàn jiān shù kǒu。 圣 人 训 。 酒 肉 绝 。

 fù mǔ hū yìng wù huǎn。

 biàn niào huí zhé jìng shǒu。

 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng。

 fù mǔ zé xū shùn chéng。

 shí shì kě wù guò zé

 食 适 可 ,

 fà nài zhòng ér qīn rén。 兼 漱 口 。

 cái wù qīng yuàn hé shēng。 视 勿 移 。

 zhāo qǐ zǎo yè mián chí

 朝 起 早 ,

 jū yǒu cháng yè wú biàn。 子 道 亏 。

 zhǎng zhě lì yòu wù zuò

 长 者 立 ,

 guò yóu dài bǎi bù yú

 过 犹 待 , 命 乃 坐 。

 兄 弟 睦 ,

 谏 不 入 ,

 lù yù zhǎng jí qū yī。 谏 使 更 。

 huò yǐn shí huò zuò zǒu。

 jū chù biàn jiǔ ròu jué

 居 处 变 ,

 dé yǒu shāng yí qīn xiū。 悦 复 谏 。 贻 亲 羞 。

 shǒu xiào tì cì jǐn xìn。 怨 何 生 。

 chū bì gào fǎn bì miàn。

 duì zūn zhǎng wù xiàn néng。

 身 有 伤 , 俱 紧 切 。

 弟 子 规 , 业 无 变 。

 事 死 者 ,

 骑 下 马 ,

 rén bù zài jǐ jí dào。 应 勿 缓 。

 qīn zēng wǒ xiào fāng xián。 百 步 余 。

 苟 私 藏 ,

 首 孝 悌 ,

 yán yǔ rěn fèn zì mǐn。

 fù mǔ jiào xū jìng tīng。

 gǒu sī cáng qīn xīn shāng。 孝 在 中 。

 父 母 教 ,

 zūn zhǎng qián shēng yào dī。 孝 方 贤 。

 zhǎng wú yán tuì gōng lì

 长 无 言 , 反 必 面 。

 年 方 少 ,

 置 冠 服 ,

 入 则 孝。

 丧 尽 礼 , 辄 净 手 。

常 悲 咽 。 有 定 位 。

 jiàn bú rù yuè fù jiàn。 即 代 叫 。

 事 虽 小 , 次 谨 信 。

 wù suī xiǎo wù sī cáng。

 lǎo yì zhì xī cǐ shí

 老 易 至 ,

 亲 有 疾 ,

 wèn qǐ duì shì wù yí

 问 起 对 ,

 财 物 轻 ,

 昼 夜 侍 , 须 顺 承 。

 怡 吾 色 ,

 长 者 先 ,

 事 诸 兄 ,

 zhǎng hū rén jí dài jiào。

 jǐn。 乘 下 车 。 须 敬 听 。 谨 为 去 。 亲 心 伤 。

 人 不 在 ,

 父 母 呼 ,

 xiōng dì mù xiào zài zhōng。 下 称 家 。

 对 尊 长 ,

 duì yǐn shí wù jiǎn zé

 对 饮 食 , 勿 饮 酒 。

 jìn bì qū tuì bì chí

 进 必 趋 ,

 qīn suǒ hào lì wèi jù

 亲 所 好 , 致 污 秽 。 不 离 床 。

 chū zé tì

 出 则 弟。 力 为 具 。 勿 呼 名 。

 shēn yǒu shāng yí qīn yōu。

 父 母 命 , 勿 私 藏 。 挞 无 怨 。 夏 则 凊 。 祭 尽 诚 。

 rù zé xiào。

 晨 则 省 ,

 亲 有 过 ,

弟子规全文带拼音

 zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu。

 yī guì jié bú guì huá

 衣 贵 洁 , 勿 拣 择 。 却 非 宜 。 勿 过 则 。

 亲 爱 我 , 如 事 生 。

 gǒu shàn wéi zǐ dào kuī。

 zhì guān fú yǒu dìng wèi。

 xiōng dào yǒu dì dào gōng。 而 亲 仁 。

 便 尿 回 ,

 出 必 告 ,

 言 语 忍 ,

 qīn yǒu jí yào xiān cháng。

弟子规全文带拼音

 fù mǔ mìng xíng wù lǎn。

 父 母 责 ,

 居 有 常 ,

 sāng jìn lǐ jì jìn chéng。

 wù luàn dùn zhì wū huì

 勿 乱 顿 ,

 guān bì zhèng niǔ bì jié

 冠 必 正 ,

 这儿收拾出了弟子规全文带拼音,

 shì sǐ zhě rú shì shēng。

 zǒng xù

 总 叙。

 qí xià mǎ chéng xià jū。

 dī bù wén què fēi yí

 低 不 闻 ,

 yǒu yú lì zé xué wén。

 长 呼 人 , 如 事 兄 。

 物 虽 小 , 退 必 迟 。 贻 亲 忧 。 惜 此 时 。

 zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

 长 者 坐 ,

 德 有 伤 ,

 shì suī xiǎo wù shàn wéi。

 háo qì suí tà wú yuàn。 已 即 到 。